Een servicecentrum dat energie coöperaties bijstaat bij verwezenlijken van de energie transitie

Gebiedsverkenning

Persoonlijk contact

Quick scan en haalbaarheidsonderzoek

Netwerkbijeenkomsten

Energietransitie – wat wij doen

Welke stappen moeten er worden genomen om onze duurzaamheidsdoelstellingen in regio Gooi en Vechtstreek te halen, gaan we dat wel halen en wat moeten we ervoor doen? Veel van de bedrijfsdaken in het Gooi zijn nog onbenut. Gooi op Groen zorgt dat geen enkel dak onbenut blijft en er dus geen rendement blijft liggen.

De gebiedsverkenning

Binnen de kaders van de hernieuwbare energie laat de gebiedsverkenning zien wat de typische kenmerken en uitdagingen zijn van het gebied. We hanteren daarbij een projectmatige aanpak. In kaart worden gebracht de energiestromen, kansen en behoeften, de relevante gebouwen en de energie infrastructuur. Daarin worden onder andere laadpalen, zonnepanelen, nieuwbouw en bestaande bouw en warmtepompen in beschouwing genomen.

Het meest basale uitkomst van het onderzoek laat zien welke pandeigenaren reeds zonnepanelen hebben geplaatst op hun daken en welke nog vrij zijn. Hoewel we de dak-eigenaren ook actief benaderen om hun dak vol te leggen met zonnepanelen is dat niet het einddoel maar het vertrekpunt op zoek naar nieuw perspectief op het lokale energielandschap.

Actief benaderen en persoonlijk contact leggen

Op basis van de digitale dak scan worden pandeigenaren persoonlijk bezocht door het team.

Doel van gesprek is pandeigenaren te betrekken bij van het verduurzamen van het pand en te motiveren om hun dak te voorzien van zonnepanelen. Niet alleen voor eigenverbruik maar om het dak maximaal te beleggen om zodoende een overschot te kunnen inzetten voor het netwerk van bedrijven en burgers in de directe omgeving. Gevraagd zal worden of pandeigenaren instemmen met het maken van een Quickscan

Quickscan

Bij een QuickScan van een pand wordt naast opwekpotentie en eigenverbruik ook een investeringsindicatie zichtbaar gemaakt. Tevens wordt meegenomen de Co2 reductie welke de voetprint van de ondernemer kan realiseren. Hiermee nemen we de pandeigenaar stapsgewijs mee in de besluitvorming om uiteindelijk over te gaan tot het investeren en/of beschikbaar stellen van hun dak.

Haalbaarheidsonderzoek

De bedoeling is om met dak eigenaren tot een keuze of combinatie van keuzes te komen voor het uitvoeren van een project en het realiseren van een zonnesysteem. Wordt er samengewerkt in een wijkaanpak dan vraagt dat ook de afstemming met en betrokkenheid van bewoners. De projectstappen na het maken van een QuickScan/Projectverkenning zijn:

 

  • De keuze voor alternatieven en combinaties van alternatieven.
  • Onderzoeken van de haalbaarheid daarvan, o.a. kosten en voorwaarden.
  • Eventuele afstemming met en betrokkenheid van bewoners.
  • Leverancierselectie of gunningstraject
  • Eventueel technische keuring, vergunningen en verzekering.
  • Verwerven van financiering.
  • Etc.

Pas na het opstellen van de projectverkenning voor meerdere dak-eigenaren is het voor het team mogelijk een overzicht van het gebied te maken om:

  • Totale energie opwek en energieverbruik te vergelijken. De som bepaald of en hoe de directe omgeving kan profiteren van het opgewekte surplus aan stroom opwek.
  • Netwerk bereidheid vast te stellen om gezamenlijk als bedrijven activiteiten te ondernemen op gebied van energie-uitwisseling, Collectieve activiteiten als gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, subsidie aanvraag en financiering.
  • Vast te stellen wat de betekenis is voor het bestaande energie-infrastructuur (ruimtebeslag, kosten)

 

Netwerkbijeenkomst(en)

De inventarisatie van de individuele bedrijven geven een duidelijk beeld wat er leeft en speelt op het bedrijvenpark op gebied van energievraagstukken. Na de Quick scan is het dan ook mogelijk om een netwerkbijeenkomst te initiëren en bedrijven deelgenoot te maken van vraag en aanbod van hun directe buren. In een netwerkbijeenkomst kunnen obstakels worden besproken en oplossingsrichtingen worden besproken. Door inbreng van kennis en expertise eventueel door derden kunnen deze sessies leiden tot verhelderende standpunten en oplossingen en ontstaan er nieuwe kansen. De netwerkbijeenkomsten bieden ruimte om andere duurzaamheidsonderwerpen of thema’s ook op het programma te zetten.

Hoge ogen gooien in vergroening realiseer je met Gooi Op Groen.

De laatste stand van het aantal projecten waar we betrokken bij zijn en de energie dat genereerd.

3.200

Panelen

66

Zonne Parken en daken

66

Kilowattuur (kWh)

neem contact op

Vul onderaan je gegevens in en we nemen snel contact met je op

bel ons

06 20 35 11 31

Locatie

Gooi op Groen

Hazenest 19

1241 HZ Kortenhoef

Email

info@gooiopgroen.nl